Archiwum BIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu

SOIO.1111-3/07

Wójt Gminy Koźminek

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko, obsługa Sekretariatu

w Urzędzie Gminy Koźminek

  

A.    Wymagania niezbędne:

·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

·         Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

·         Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         Nieposzlakowana opinia,

·         Wykształcenie  średnie o profilu umożliwiającym  wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku,

·         Znajomość przepisów prawnych dotyczących jednostek samorządowych,

·         Umiejętność pracy w zespole,

·         Samodzielność i odpowiedzialność,

·         Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

·         Uczciwość, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność.

B. Wymagania dodatkowo pożądane:

·         Wykształcenie  wyższe o profilu umożliwiającym  wykonywanie pracy na oferowanym,

·         znajomość języków obcych (preferowany j. angielski) w mowie i w piśmie,

C. Zakres zadań na wykonywanym stanowisku:

·         prowadzenie sekretariatu wójta gminy.

·         prowadzenie powierzonych spraw związanych z  korespondencją wewnętrzną i zewnętrzną, przyjmowanie przesyłek.

·         prowadzenie ewidencji korespondencji, doręczanie korespondencji pracownikom.

·         prowadzenie innych wymagalnych rejestrów i ewidencji.

·         obsługa centrali telefonicznej.

·         prenumerata czasopism.

·         przygotowywanie i analizowanie zapotrzebowania na niezbędne artykuły biurowe w Urzędzie, czuwanie nad bezpieczeństwem Urzędu.

·         przygotowywanie niezbędnych i wymagalnych informacji  dla innych jednostek organizacyjnych.

·         rejestrowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów.

·         formułowanie i pisanie pism urzędowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności zleconych przez wójta lub zastępcę wójta.

·         prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,

·         przyjmowanie rejestr i wysyłanie korespondencji urzędu, 

·         organizowanie i dokumentowanie pracy Wójta Gminy,

·         organizowanie współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy i jej komisjami,

·         koordynowanie załatwiania przez pracowników interpelacji radnych,

·         prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Wójta Gminy z organizacjami samorządu terytorialnego, Rządem i Prezydentem RP, Sejmem i Senatem RP oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami,

·         prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy i przekazywanie ich do realizacji,

·         nadawanie biegu oraz publikowanie zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta,

·         przekazywanie w formie elektronicznej do jednostek organizacyjnych, urzędu i gminy zarządzeń

     innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta,

·       koordynacja przesyłania przez Wójta w terminie ustawowym Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz

     jednostkom organizacyjnym urzędu odpisów zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy,

·       koordynowanie przygotowania założeń i projektów aktów własnych Wójta Gminy oraz kierowani ich do odpowiednich adresatów,

·       prowadzenie obsługi techniczno biurowej Kolegium Wójta Gminy,

·       realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Wójta,

·       współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Wójta Gminy,

·       koordynacja działań z zakresu dostępu do informacji publicznej,

·       koordynacja obsługi prawnej urzędu,

·       prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków,

·       nadawanie biegu zgłoszonym skargom i wnioskom mieszkańców,

·       prowadzenie spraw dotyczących zarządu budynkami administracyjnymi i gospodarczymi, gospodarka lokalami biurowymi z wyłączeniem: inwestycji, remontów i konserwacji.

·       nadzorowanie funkcjonowania powielarni w zakresie druku i powielania na potrzeby urzędu,

·       prowadzenie archiwum zakładowego,

·       ewidencja i monitorowanie realizacji ustaleń podjętych na naradach z udziałem Wójta, wdrażanie dyspozycji Wójta co do sposobu realizacji zadań,

·       przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Wójta,

·       koordynacja działań w zakresie  współpracy zagranicznej Gminy,

·       prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami partnerskimi z innymi Gminami i instytucjami,

·       upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie,

·       organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad zwoływanych przez Wójta Gminy,

·       przygotowywanie projektów regulaminów oraz innych aktów prawnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urzędu,

·       koordynacja przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących urzędu,

·       organizowanie przeglądów kadrowych pracowników urzędu i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,

·       prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu,

·       prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień i pełnomocnictw,

·       prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów w Urzędzie Gminy Koźminek.

·       prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń,

·       załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup mebli i sprzętu biurowego, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, konserwacja sprzętu ruchomego,

·       prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

·       zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,

·       prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników promulgacyjnych oraz prowadzenie biblioteki urzędu,

·       sprawy związane z przygotowaniem informacji o funkcjonowaniu urzędu oraz zadaniach realizowanych przez Referaty i stanowiska,

·       zapewnienie ochrony obiektów i mienia urzędu,

·       utrzymywanie czystości, estetyki, zabezpieczenie obiektów urzędu, a także terenu wokół nich,

·       prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele urzędu,

·       koordynacja wdrożenia i nadzór nad informatycznym systemem obiegu dokumentów,

·       prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,

·       koordynacja spraw w zakresie: tłumaczeń i korespondencji zagranicznej,

·       tworzenie warunków współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy,

·       koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami urzędu,

·       realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań,

 

D. Wymagane dokumenty:   

·         wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru,

·         kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·         list motywacyjny z  koncepcją pracy na oferowanym stanowisku,

·         oświadczenie o niekaralności wg załączonego wzoru .

 Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:  "Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych  (Dz. U .z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) ) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.)"

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Koźminek (pokój nr 12), ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek lub listem poleconym  na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2007  do godz. 15.00. Na kopercie proszę dopisać słowa:  "Nabór - Sekretariat".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Koźminek (bip.kozminek.pl) i na tablicy ogłoszeń, a kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego.   

Nabór odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna oraz test kwalifikacyjny O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru powinien przedstawić koncepcję pracy na w/w stanowisku.

Procedura naboru będzie prowadzona w oparciu o Zarządzenie Nr 32w/05 Wójta Gminy Koźminek (Kierownika Urzędu Gminy) z dnia 2 listopada 2005r. ogłoszonym w BIP Gminy Koźminek.
Koźminek, 30 października 2007r.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Koźminek

                                                                                                                /-/ Andrzej Miklas

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu