Archiwum BIP

Zmiana Planu Finansowego

Koźminek, dnia 28 lutego 2007 roku

Pan

Andrzej Miklas

Wójt Gminy Kominek

Plan finansowy jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych

PLAN WYDATKÓW

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków

na 2007 rok

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

108 900

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

108 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

72 700

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6 120

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

12 380

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

4300

Zakup usług pozostałych

2 500

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

4430

Różne opłaty i składki

1 800

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400

4750

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

4 000

OGÓŁEM

108 900

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu