Archiwum BIP

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Wójt Gminy Koźminek

 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora :

1.       Szkoły Podstawowej w Moskurni

2.       Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku

 

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

   1)   ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

   2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

   3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

   4)   w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5)posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. m).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy  

        pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 

        akademickiego;

    3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie

        wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

    4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

       wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie

        o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

    6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 

        2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne

        stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

        kierowniczym;

    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 

        dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie

        toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 

        niemu postępowanie karne;

   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 

         dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998  

         r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 

         i Nr 166, poz. 1611);

   11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

         29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w 

        celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora…………………..(należy podać nazwę szkoły)", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

       Urząd Gminy w Koźminku , ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pok. nr 12.

   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:   Wójta Gminy Koźminek . O terminie i miejscu   

   przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu