Archiwum BIP

Plan Finansowy zmiana druga

                      

 

PLAN WYDATKÓW

 

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków

na  2006 rok

1

2

3

4

 

801

 

 

OŚWIATA I  WYCHOWANIE

122 721

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

99 990

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 200

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

5 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 390

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 800

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300

 

80195

 

Pozostała działalność

22 731

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22 731

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

18 751

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

18 751

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

18 751

 

 

 

OGÓŁEM

141 472

 

 

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu