Archiwum BIP

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złotniki, Chodybki , Karolew Stary

Numer sprawy : OŚr-341/1/04                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złotniki, Chodybki , Karolew Stary”

Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Koźminek

ul.Kościuszki 7

62-840 Koźminek

tel. (062) 76 37 085, fax. 76 37 207

strona internetowa :www.kozminek.pl

E-mail: kozminek_ug@wokiss.pl

Godziny urzędowania: 700-1500

1.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 EURO.

2.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać  osobiście  w Urzędzie Gminy Koźminek, pokój nr 1, w godz. 700-1500 lub drogą pocztową -  bezpłatnie.

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złotniki, Chodybki, Karolew Stary wraz z mapami sytuacyjno-wysokościowymi niezbędnymi do sporządzenia opracowania.

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia: wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8.      Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.      Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 12 (sekretariat) do dnia 20.09.2004r. do godz. 1000

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, sala nr 14 (sala narad) I piętro , dnia 20.09.2004 o godz. 1015

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1)      Alicja Stasiak – inspektor, pok. nr 1, tel. (062) 76 378 611 w godz. 7.00 – 15.00

 

 

 

 

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu