Archiwum BIP

Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji

S.OiO. 341/1/04

Koźminek, dnia 14 października 2004 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb   patrolowych policji”            

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Koźminek

Ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

tel. 0-62 76-37-085, fax 0-62 76-37-207

strona internetowa: www.kozminek.pl.

e-mail: kozminek_ug@wokiss.pl.

godziny urzędowania: pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W Urzędzie Gminy Koźminek, pokój nr 21 lub 2, w godzinach urzędowania, lub drogą pocztową-bezpłatnie

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji”

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:

15 listopada 2004 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Koźminek

Ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

pokój nr 12, I piętro (sekretariat)

do dnia 2 listopada 2004 r. do godz. 1000

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Koźminek

Ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

pokój nr 14, I piętro (sala posiedzeń)

2 listopada 2004 r. o godz. 1015

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 100%

12. Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Henryk Muszyński – sekretarz gminy pokój nr 21, Mariusz Drozdowski – referent pokój nr 2              tel. 0-62 76-37-149, 76-38-610 w godzinach urzędowania

Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu