Archiwum BIP

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko

D.TiM. 341/94/04
Koźminek, 2004-10-20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko"
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
tel. 0-62 76-37-085, fax 0-62 76-37-207
strona internetowa: www.kozminek.pl.
e-mail: kozminek_ug@wokiss.pl.
godziny urzędowania: pon. 8-16, wt.-pt. 7-15
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 euro
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W Urzędzie Gminy Koźminek, pokój nr 2 w godzinach urzędowania, lub drogą pocztową-bezpłatnie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko"
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia:
2004.11.30.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
8. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9. Miejsce i termin składania ofert:
Gmina Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
pokój nr 12, I piętro (sekretariat)
do dnia 2004-11-4 do godz. 10 .00
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Gmina Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
pokój nr 14, I piętro (sala posiedzeń)
do dnia 2004-11-4 o godz. 10.10
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100% 
12. Termin związania ofertą:
20 dni od upływu terminu składania ofert
13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami
Wojciech Paszkowski-Inspektor ds. Dróg,Transportu i Melioracji,pokój nr 2,         tel. 0-62 76-37-006 w godzinach urzędowania
Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu