Archiwum BIP

Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji

S.OiO. 341/1/04
                                                                                                    Koźminek, dnia 4 listopada 2004 r.
 
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia: "Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb
                                    patrolowych policji"

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
tel. 0-62 76-37-085, fax 0-62 76-37-207
strona internetowa: www.kozminek.pl.
e-mail: kozminek_ug@wokiss.pl.
godziny urzędowania: pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W Urzędzie Gminy Koźminek, pokój nr 21 lub 2, w godzinach urzędowania, lub drogą pocztową-bezpłatnie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
"Dostawa samochodu osobowego oznakowanego z przeznaczeniem dla służb patrolowych policji"
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia:
7 dni od daty podpisania umowy
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
8. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
pokój nr 12, I piętro (sekretariat)
do dnia 19 listopada 2004 r. do godz. 10.00
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Koźminek
Ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
pokój nr 14, I piętro (sala posiedzeń)
19 listopada 2004 r. o godz. 10.15
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena - 100%
12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:
Henryk Muszyński - sekretarz gminy pokój nr 21, Mariusz Drozdowski - referent pokój nr 2              tel. 0-62 76-37-149, 76-38-610 w godzinach urzędowania
Lista wiadomości
Statut NN
Statut Sz.P. N.N.
Badania mammograficzne
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu