Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n."Przebudowa Stacji paliw PKN Orlen SA w Koźminku przy Pl. Wolności na działce nr ewid. 514/2 w Koź

Koźminek, 10 września 2009 r. 

OŚr.7624-6/09   

 O B W I E S Z C E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK  

o wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  

Na podstawie art.3 ust.1, pkt 11 i art.85 ust.3 ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :„przebudowie stacji paliw PKN ORLEN SA w Koźminku przy ul. Wolności 9 – na działce o nr ewid. 514/2 w Koźminku, polegająca na dostawieniu drugiego dystrybutora”. 

Wnioskodawca:PKN ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock  

Decyzja wraz z załącznikami dla planowanej inwestycji udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.                                                                 

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK  

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)