Obwieszczenia środowiskowe

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Koźminek, 21 grudnia 2009 r. Ośr. 7624-7/09       Zawiadomienie stron o zebranychdokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z wniosku  inwestora ; Marii i Józefa Wieruszewskich, zam. Chodybki 13, 62-840 Koźminek, dla przedsięwzięcia p.n.
„Rozbudowa fermy drobiu wraz
z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (do 423 DJP), na działkach o nr ewid. 148 i 149/2 w miejscowości Chodybki gm. Koźminek”.
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                                                                                                                                                                       WÓJT  GMINY KOŹMINEK                                                                                  ( - Andrzej Miklas) 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)