Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Błaszczyk

OŚr.7624-9/09  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach                    

Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

produkcji brykiet ze słomy w miejscowości Dębsko na działce o nr ewid. 87, na wniosek Ryszarda Błaszczyka, zam. Dębsko 60, 62-840 Koźminek.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.  Strony postępowania oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się
z wnioskiem inwestora oraz  „Informacją o planowanym przedsięwzięciu”, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Koźminek, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu w
terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.                                                                                                                                                                        WÓJT GMINY KOŹMINEK          

Koźminek, 29 grudnia 2009 r.

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)