Obwieszczenia środowiskowe

Informacja Wójta Gminy Koźminek o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grzesiak

 OŚr.7624-3/10   

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach            

Na podstawie art. 29 i 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)  

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej chlewni o kolejny budynek inwentarski-chlewnia o łącznej obsadzie 110 DJP w miejscowości Bogdanów Gm. Koźminek – działka o nr ewid. 210, na wniosek P. Tomasza Grzesiaka, zam. Bogdanów 41, 62-840 Koźminek.

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa. 

Z informacją o planowanym przedsięwzięciu można zapoznać w Urzędzie gminy Koźminek pokój nr 3. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w Urzędzie Gminy w terminie 21 dni od ukazania się niniejszej informacji.                                                                                

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK                                                                           

Koźminek, 15 marca 2010r. 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)