Obwieszczenia środowiskowe

Postanowienie w spr. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozbudowa chlewni w m. Bogdanów

Koźminek, 16 kwietnia 2010 r.  

OŚr. 7624-3/10   

POSTANOWIENIE 

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                 

Na podstawie art.63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie istniejącej chlewni o kolejny budynek inwentarski - chlewnia o łącznej obsadzie 110 DJP w miejscowości Bogdanów gm. Koźminek – działka o nr ewid. 210, na wniosek P. Tomasza Grzesiaka, zam. Bogdanów 41, 62-840 Koźminek.  

p o s t a n a w i a m 

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określam następująco zakres raportu , w którym należy zwrócić szczególną uwagę na analizę podanych niżej zagadnień:  

1. Z zakresu ochrony powietrza,

-  wskazanie źródeł emisji substancji do powietrza (zorganizowanej i niezorganizowanej), z terenu planowanej inwestycji oraz obliczenie emisji substancji do powietrza (w szczególności substancji uciążliwych zapachowo) z powyższych źródeł w możliwie najbardziej niekorzystnych dla środowiska warunkach pracy instalacji-jednoczesna praca możliwie największej liczby źródeł z możliwie największą wydajnością,

-  obliczenie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu emitowanych podczas eksploatacji inwestycji i przedstawienie wyników obliczeń wraz z graficznym obrazem rozkładu stężeń w powietrzu,

-  wskazanie środków organizacyjnych i technicznych służących do ograniczenia ewentualnego, niekorzystnego oddziaływania ustalonej emisji na tereny nie będące własnością inwestora,

-  do raportu należy dołączyć pismo WIOŚ w Poznaniu w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w  rozpatrywanym rejonie. 

2. Z zakresu ochrony przed hałasem:    

-  przedstawienie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół zakładu ze wskazaniem za rodzaje terenów, o których mowa art.113, ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.150 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826),    

-  określenie odległości od najbliżej położonych terenów, o których mowa w w/w aktach prawnych od granic zakładu. W przypadku podania numerów działek i określenia dla nich przeznaczenia , należy przedstawić odpowiednią mapę ewidencyjną z zaznaczeniem granic poszczególnych działek,     

 -  zaprezentowanie skumulowanego oddziaływania akustycznego przechodzącego z terenu planowanego przedsięwzięcia na najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną  w porze dnia i w porze nocy. W tym celu należy opisać i nanieść wszystkie źródła hałasu zlokalizowane  na przedmiotowej działce, z podziałem na zewnętrzne i wewnętrzne źródła hałasu. Na załączniku należy uwzględnić także trasy przejazdów oraz place manewrowe. Ponadto należy podać poziom hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochrona akustyczną. 

3.  Z zakresu gospodarki odpadami i nawozami:      

-   informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów i nawozów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,     

-  informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów i nawozów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów i nawozów). 

4.   Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:     

 -   uwzględnienie w obliczeniach wszystkich ścieków powstających na terenie inwestycji,     

-  określenie wszystkich przewidzianych przez Inwestora sposobów zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania planowanej inwestycji. 

5.   Z zakresu ochrony przyrody :     

- informacje na temat lokalizacji pól, na które planuje się wywozić produkowane na fermie nawozy naturalne oraz przeanalizować możliwy negatywny wpływ nawożenia pól uprawnych, znajdujących się w pobliżu proponowanego obszaru Natura 2000, mającego znaczenie dla wspólnoty „Dolina Swędrni: (PLH300034), na ten obszar. 

5.   Ponadto zasadne jest sporządzenieraportu w zakresie określonym w art.66 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). 

6.  Mając na uwadze zawarte w opiniach uwagi raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien być opracowany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami art. 66 w/w ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymienionych w sentencji niniejszego postanowienia. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wydając postanowienie oparto się na następujących materiałach: 

1.      wniosek inwestora z dnia 01.03.2010 r.  wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą sytuacyjno-wysokościową w skali 1:5000, 

2.      opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wyrażająca opinię o obowiązku sporządzenia raportu – pismo nr ON-NS-72/3-26(1)/10  z 30.03.2010 r., 

3.      postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wyrażające opinię o obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresie – pismo nr RDOŚ-30-OO.I-66190-366/10/ws z 02.04.2010 r.        

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyrazili opinię, że dla w/w przedsięwzięcia zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Mając na uwadze charakter, lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 90 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573 ze zm.) stwierdzono, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz rodzaj i zakres przedsięwzięcia jak również możliwość oddziaływania na środowisko i ludzi, stwierdza się , że konieczność sporządzenia raportu jest uzasadniona. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. 

P O U C Z E N I E 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Wójta Gminy Koźminek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.                                                                                 

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK                                                                                  

 (-Andrzej Miklas)           

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)