Obwieszczenia środowiskowe

Informacja dotycząca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n:rozbudowa fermy indykóww Starym Karolewie

Koźminek,  10 maja 2010 r.   

OŚr. 7624-1/10    

I N F O R M A C J A

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 10 maja 2010 r.  nr  OŚr.7624-1/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n:  rozbudowie fermy indyków wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (948 DJP w fazie odchowu , 752,6 DJP w fazie tuczu), na działkach o nr ewid. 108, 109, 110/2 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski”, dla wnioskodawcy : P. Zdzisława Tomczaka zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek.
 Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.                                                                    

 

WÓJT GMINY KOŹMINEK                                                                           

Andrzej Miklas  

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)