Obwieszczenia środowiskowe

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - K. Tomczak

Koźminek, 30 czerwca 2010 r. 

Ośr. 7624-2/10     

  Zawiadomienie stron o zebranychdokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z wniosku  inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 35 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek.
 

                   Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                      

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK                                                                                                   

(- Andrzej MIKLAS)    

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)