Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Koźminek, 22 kwietnia 2013 r.                                                                   

OŚR.6220.1.2013                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY KOŹMINEK

 

I N F O R M A C J A

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.3 ust.1, pkt 11 i art.85 ust.3  ustawy z 3 października 2008 r  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

    WÓJT GMINY KOŹMINEK

        informuje, że

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na :

zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń garażowo - gospodarczych na warsztat wulkanizacyjny (naprawa i wymiana ogumienia) w miejscowości Nowy Nakwasin gm. Koźminek - działka o nr ewid. 508,

na wniosek P. Anny Walczykiewicz, zam. Nowy Nakwasin 21, 62-840 Koźminek.

 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek - pokój nr 3 w godzinach urzędowania.

 

          

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)