Obwieszczenia środowiskowe

Rozbudowa fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP, położona w Józefinie, gm. Koźminek, na działkach o nr ewid. 138/2 i 138/4. którego inwestorem jest P. Bogusław Zdunek zam. Józefina

 Koźminek, 26 września 2007 r.


OŚr. 7624-2/07

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 26 września 2007 r. nr OŚr.7624-2/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: rozbudowa fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP, położona w Józefinie, gm. Koźminek, na działkach o nr ewid. 138/2 i 138/4.

którego inwestorem jest P. Bogusław Zdunek zam. Józefina 16 gm. Koźminek.

Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.
WÓJT GMINY KOŹMINEK

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)