Obwieszczenia środowiskowe

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. inwestycji polegającej na rozbudowie fermy drobiu zlokalizowanej w miejscowości Nowy Karolew 10, działka nr

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu dla 144 DJP(kaczki) do 720 DJP - dla chowu kaczek oraz do 1480 DJP - dla chowu brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Nowy Karolew 10, działka nr 251.

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)