Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP w m. Józefina, na

Koźminek, 21 lutego 2007 r.

 OŚr – 7624/2/07

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

         Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 4 pkt. 2, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm./

 

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania wnioskodawcy : P. Bogusławowi Zdunkowi, zam. Józefina 16, gm. Koźminek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie fermy drobiu (indyki) do łącznej obsady 639 DJP, położonej w Józefinie, gm. Koźminek, na działkach o nr ewid. 138/2 i 138/4.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy  w Koźminku , przy ul. Kościuszki 7 , w pokoju nr 1, w godzinach urzędowania  w  terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                    

 

 

                                                                               WÓJT GMINY KOŹMINEK

 

 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)