Obwieszczenia środowiskowe

Sprostowanie do wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - instalacja i wymiana urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komór

Koźminek, 28 lutego 2007r.

 

OŚr-7624/1/07

 

Otrzymują

zgodnie z rozdzielnikiem

 

  

Dotyczy:     uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń (zmianie parametrów pracy- mocy nadajników- anten sektorowych oraz demontażu dwóch istniejących anten radiolinii i instalacji nowych dwóch anten radiolinii na wysokości 68 i 59 m.n.p.t.) na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Ery GSM, położonej w Koźminku przy ul. Konopnickiej.

 

            W związku z zaistniałą pomyłką dotyczącą numeru ewidencyjnego działki uprzejmie informuję, iż przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działce nr ewid. 28/16 w Koźminku przy ul. Konopnickiej.

 

            Pomyłka wynikła z powodu przeprowadzonych wcześniej podziałów, w wyniku których nastąpiła zmiana numeru działki na której zlokalizowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej z 28/8 na 28/16.

 

Wobec powyższego uprzejmie proszę o uwzględnienie zaistniałej pomyłki. 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)