Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - instalacja i wymiana urządzeń na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM w Koźminku przy ul. Konopnickiej

Koźminek,  25 maja 2007 r.

 

OŚr.7624-1/07

 

I N F O R M A C J A

 

 

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 02 czerwca 2007 r.  nr  OŚr-7624/1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na : instalacji urządzeń ( zmiana parametrów pracy-mocy nadajników-anten sektorowych oraz demontażu dwóch istniejących anten radiolinii i instalacji nowych dwóch anten radiolinii na wysokości 58 i 59 mnpt) na istniejącej stacji  bazowej telefonii komórkowej ERY GSM, położonej w Koźminku przy ul. Konopnickiej Marii  na  działce o nr ewidencyjnym  28/16,  którą otrzymał inwestor : Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181,  02-222  Warszawa.

 

Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 1 w godzinach urzędowania.

 

 WÓJT  GMINY  KOŹMINEK

 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)