Obwieszczenia środowiskowe

Rekonstrukcja elementów historycznych układu urbanistycznego miejscowości Koźminek

Koźminek,  30 czerwca 2008 r.

 

 

OŚr.7624-1/08

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.)  informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 30 czerwca 2008 r.  nr  OŚr.7624-1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n :

Rekonstrukcja elementów historycznych układu urbanistycznego miejscowości Koźminek

polegającego na przebudowie nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego  wraz z przebudową nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej w tych ulicach oraz na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Kilińskiego.

Inwestor : Gmina Koźminek.

 

      Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.

 

 

 WÓJT  GMINY  KOŹMINEK

 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)