Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa fermy indyków do łącznej obsady 840 DJP, położonej w Gaci Kaliskiej, gm. Koźminek, na działce o nr ewid.13/4

Koźminek, 03 grudnia 2008 r.


OŚr. 7624-2/08


I N F O R M A C J A


Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 03 grudnia 2008 r. nr OŚr.7624-2/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n: rozbudowa fermy indyków do łącznej obsady 840 DJP, położonej w Gaci Kaliskiej, gm. Koźminek, na działce o nr ewid. 13/4.

Inwestor : P. Mirosław i Dorota Warszewscy, zam. Gać Kaliska 18, Gm. Koźminek.


Decyzja wraz z uzasadnieniem udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.


WÓJT GMINY KOŹMINEK

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)