Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 września 2005 r. decyzji G.P.MiB. 7331/1/2/05 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłącza

                                                      Koźminek, 12 września 2005 r.

 

G.P.MiB. 7331/1/2/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 182, 203, 137, 205 i 177 położonych w m. Osuchów, gm. Koźminek

że w dniu 12 września 2005 r. wydana została decyzja nr: G.P.MiB. 7331/1/2/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Osuchów, gm. Koźminek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500.

                                                                                                     Wójt Gminy Koźminek