Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

  
  Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY KOŹMINEK za I półrocze 2011 roku.
  
  Informacja o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na dzień 30 czerwca 2011 roku.
  
  Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2011 roku.
  
  Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY KOŹMINEK za 2011 rok.
  
  Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.